Learniv
▷ 最后一次 cost | Learniv.com
Learniv.com  >  cn  >  英语不规则动词  >  cost  >  过去式


过去式cost
翻译: 估价, 花费, (使)花费(金钱,时间,劳力等), 令人付出, 价值为, 使失去(生命,健康等), 耗
您是网页 不规则动词 cost


过去式

cost

costed


[kɒst]
[kɒstd]过去式

I
cost 
you
cost 
he/she/it
cost 
we
cost 
you
cost 
they
cost 


不定式

cost

不规则动词