Learniv
▷ 现在进行时 feed | Learniv.com
Learniv.com  >  cn  >  英语不规则动词  >  feed  >  现在进行时


现在进行时 feed




翻译: 吃草, 喂, 喂养, 饲养, 向...供给, 哺, 投喂, 靠…为生, 供球
您是网页 不规则动词 feed


现在进行时

I am feeding



现在进行时 (Present Continuous)

I
am feeding 
you
are feeding 
he/she/it
is feeding 
we
are feeding 
you
are feeding 
they
are feeding 


不定式

feed









不规则动词