Learniv
▷ 展示 feel | Learniv.com
Learniv.com  >  cn  >  英语不规则动词  >  feel  >  展示


展示 feel
翻译: 以为, 同情, 感觉, 摸, 摸索, 有感觉, 觉得, 触摸, 认为, 试探, (人)有某种感觉, 倍感, 有知觉, 触
您是网页 不规则动词 feel


展示

I feel展示 (Present)

I
feel 
you
feel 
he/she/it
feels 
we
feel 
you
feel 
they
feel 


不定式

feel

不规则动词