LEARNIV.com  >  cn  >  英语不规则动词  >  hurt  >  一般过去时


DEFAULT

一般过去时 hurt
翻译: 伤, 伤害, 创, 刺痛, 危害, 受伤, 损害, (使)伤感情, (使)痛心, 伤...的感情, 疼痛

一般过去时

I hurt


您是网页 不规则动词 hurt

一般过去时 (Simple past)

I
hurt 
you
hurt 
he/she/it
hurt 
we
hurt 
you
hurt 
they
hurt 


不定式

hurt不规则动词