Learniv
▷ 上次不规则动词 MISSHOOT | Learniv.com
Learniv.com  >  cn  >  英语不规则动词  >  misshoot


上次不规则动词 misshoot

不定式

misshoot

过去式

misshot

过去分词

misshot

misshotten **这种形式已经过时或在特殊情况下或某些方言使用
从动词派生:

不定式

过去式

过去分词

shoot

[ʃuːt]

shot

[ʃɒt]

shot
shotten

[ʃɒt]
[ʃɒtn]
不规则动词