Learniv
▷ 上次不规则动词 OUTLEAP | Learniv.com
Learniv.com  >  cn  >  英语不规则动词  >  outleap


上次不规则动词 outleap

不定式

outleap

过去式

outleaped

outleapt

outlept *

outlope *

过去分词

outleaped

outleapt

outlopen **这种形式已经过时或在特殊情况下或某些方言使用
**这个动词(各种形式的)已经过时或只在某些方言和特殊情况下使用
从动词派生:

不定式

过去式

过去分词

leap

[li:p]

leaped
leapt
lept
lope

[li:pt]
[lept]
[lept]
[ləʊp]

leaped
leapt
lopen

[li:pt]
[lept]
[ləʊpn]
不规则动词