LEARNIV.com  >  cn  >  英语不规则动词  >  sing  >  过去式


DEFAULT DC

过去式 sing
翻译: 唱, 唱歌, 演唱, 啼, 鸡叫

过去式

sang

sung *


[sæŋ]
[saŋ]


*这种形式已经过时或在特殊情况下或某些方言使用
您是网页 不规则动词 sing

过去式

I
sang 
you
sang 
he/she/it
sang 
we
sang 
you
sang 
they
sang 


不定式

sing不规则动词