Learniv
▷ 过去式 spin | Learniv.com
Learniv.com  >  cn  >  英语不规则动词  >  spin  >  过去式


过去式 spin
翻译: 吐丝, 旋转, 纺, 纺纱, 纺织, 纺纱n, 织网, 编造
您是网页 不规则动词 spin


过去式

spun

span *


[spʌn]
[spæn]


*这种形式已经过时或在特殊情况下或某些方言使用

过去式

I
spun 
you
spun 
he/she/it
spun 
we
spun 
you
spun 
they
spun 


不定式

spin

不规则动词