Learniv
▷ 展示 stand | Learniv.com
Learniv.com  >  cn  >  英语不规则动词  >  stand  >  展示


展示 stand
翻译: 位于, 坐落, 坚持, 容忍, 忍受, 持久, 立, 站, 站立, 站起, 经受, (使)位于, (使)竖立, 受得了, 经得住, 维持不变, 维持原状

展示

I stand展示 (Present)

I
stand 
you
stand 
he/she/it
stands 
we
stand 
you
stand 
they
stand 


不定式

stand

不规则动词