Learniv
▷ 一般过去时 win | Learniv.com
Learniv.com  >  cn  >  英语不规则动词  >  win  >  一般过去时


一般过去时 win
翻译: 劝诱, 成, 胜, (获)胜, 赢, 赢得, 赶上, 达到, 博得, 取得胜利
您是网页 不规则动词 win


一般过去时

I won一般过去时 (Simple past)

I
won 
you
won 
he/she/it
won 
we
won 
you
won 
they
won 


不定式

win

不规则动词